ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

- kepzesek.hu -

 

(Hatályos 2017. Április 01. napjától.)

 

I.            Bevezető és általános rendelkezések:

1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazzák a European Trade Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3529 Miskolc, Perczel Mór utca 46. 3/10) cégjegyzékszáma: 05-09-027639; a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett http://www.kepzesek.hu weboldalon, továbbá a Szolgáltató internetes tanfolyam/képzés-foglalási rendszere révén az ÁSZF tárgya szerinti tanfolyam/képzés-foglaláshoz kapcsolódó társult oldalakon (a továbbiakban: Tanfolyamfoglaló/ Képzésfoglaló Weboldalak, vagy Weboldalak) elérhető szolgáltatásokkal kapcsolatban a partner, mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) és a Szolgáltató jogait és kötelezettségeit.

A Szolgáltató célja, hogy bemutassa a Weboldalakat látogatók számára a Magyarországon fellelhető összes fontos és érdekes képzést, oktatást, tanfolyamot, elősegítse a helyben, időben és tematikában legmegfelelőbb képzés kiválasztását, megkönnyítse a képző intézmények ajánlatainak az összehasonlíthatóságát, biztosítsa a legkedvezőbb feltételeket a képzésre/oktatásra/tanfolyamra való jelentkezéshez.

A jelen ÁSZF alapján a Szolgáltató megjeleníti a Megrendelő képzéseit/oktatásait/tanfolyamait, továbbá biztosítja a rendszerébe beérkező jelentkezéseknek, illetve ajánlatkéréseknek a Megrendelő részére történő továbbítását. A Megrendelő saját maga adja meg és tölti fel a Szolgáltató rendszerébe a képzésre/oktatásra/tanfolyamra vonatkozó adatokat, információkat, kapcsolódó képeket, amelyeket a Szolgáltató megjelenít.

A Weboldalak működtetését a Szolgáltató közvetítő szolgáltatóként, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseivel összhangban végzi.

A Szolgáltató leszögezi, hogy a Weboldalokon kínált képzési/oktatási szolgáltatásoknak nem forgalmazója, és azokat nem is közvetlenül szolgáltatja, a Szolgáltatások között feltüntetett tanfolyamokat, képzéseket, oktatásokat a Szolgáltató saját maga nem szervezi és nem bonyolítja le, tehát ezek szervezésére és lebonyolítására feljogosító nyilvántartási számmal, illetve engedéllyel nem rendelkezik. A Szolgáltatás tényleges igénybevételéhez szükséges bárminemű szerződést a Tanuló minden esetben a képzést/oktatást/tanfolyamot nyújtó partnerrel (Megrendelővel) köti meg. A Weboldalon a képzésre/oktatásra/tanfolyamra történő jelentkezéskor befizetett összeg teljes egészében jóváírásra kerül a képzés/oktatás/tanfolyam teljes díjából , vagyis a Tanuló a jelentkezéssel egyidejűleg a képzés/oktatás/tanfolyam díjának első részletét fizeti ki, biztosítva ezzel a helyét a Szolgáltatás igénybevételére.

 

1.2.  Fogalmak:

A Szolgáltató internetes képzés/tanfolyam/oktatás-foglalási és jelentkezési rendszere és társult oldalai (Weboldal(ak)): azon mindenkori internetes oldalak összessége, amelyek fölött a Szolgáltató saját jogon, vagy külön megállapodás alapján részben, vagy egészben rendelkezési joggal bír és/vagy amely oldalakon az ÁSZF szerint a Szolgáltató a Megrendelő képzési/oktatási/tanfolyam szolgáltatásával összefüggésben hirdetéseket jelentethet meg.

Megrendelő: a képzésfoglalási rendszerben megjeleníteni kívánt képzés(ek), tanfolyam(ok), oktatás(ok) nyújtására a hatályos jogszabályok értelmében jogosult személy.

Tanuló: azon személy, aki a Weboldalak használatával, így a Szolgáltató képzés/oktatás/tanfolyam-foglalási és jelentkezési rendszerének használatával a Megrendelő által nyújtott képzésre/oktatásra/tanfolyamra helyet foglal (jelentkezik), illetve aki a Megrendelő szolgáltatását ténylegesen igénybe veszi, arra vonatkozó jogviszonyt létesít a Megrendelővel.

Felhasználó: a Weboldalak azon felhasználója, látogatója, aki nem minősül Tanulónak.

Fiók: a regisztrált Felhasználónak a Weboldalra történő bejelentkezést követően elérhető személyes felülete.

Regisztráció: új, egyedi hozzáférést biztosító felhasználói fiók létesítése a Honlapon.

 

II.            A Szerződés tárgya:

2.1.  A Megrendelő megrendeli a Szolgáltatótól a képzésének/oktatásának/tanfolyamának (Ajánlatának) az ÁSZF szerint a Weboldalakon történő megjelenítését és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások Szolgáltató általi elvégzését. A Megrendelő a megrendelése keretében kifejezetten megbízza a Szolgáltatót azzal, hogy az ÁSZF-ben foglalt, az Ajánlat közzétételéhez, illetve a közte (Megrendelő) és a Tanuló közti szerződéshez, illetve kommunikációhoz kapcsolódó tevékenységeket ellássa (pl.: ajánlatkérések, jelentkezések, képzésre/oktatásra/tanfolyamra megtörtént regisztráció elküldését igazoló elektronikus dokumentumok továbbítása).

2.2. A Megrendelő a Szolgáltató Médiaajánlatában megjelölt szolgáltatásokat rendelheti meg az ott meghatározott ellenérték fejében. A Megrendelő a Médiaajánlatában foglalt azon szolgáltatásokat nyújtja, amelyeket a Megrendelő megrendelt. A Szolgáltató alapszolgáltatásként a Megrendelő ajánlatát jeleníti meg jutalék ellenében. Az ezen kívüli további szolgáltatások nyújtásához a Megrendelő külön megrendelése szükséges, amely szolgáltatások külön díj mellett vehetők igénybe (egyéb szolgáltatások). Az alapszolgáltatás és az egyéb szolgáltatások együttes említése esetén “Szolgáltatások”.

 

III.            A Megrendelő és a Szolgáltató közötti szerződés, a regisztráció menete

3.1. A Megrendelőnek be kell regisztrálnia a Weboldal(ak)ra, amelynek során el kell fogadnia a jelen ÁSZF-et. A Szolgáltató a Megrendelő ezen regisztrációját e-mail útján visszaigazolja, amely során a Megrendelő részére a Weboldal Adminisztrációs Felületéhez jelszót (kódot) biztosít. A Megrendelőnek a Szolgáltatói visszaigazolást követően a regisztrációja részeként meg kell adnia a Szolgáltató által megkért a Weboldal(ak) adminisztrációs felületén kötelezően kitöltendőnek jelölt adatokat, amely adatok megadásával a Megrendelő és a Szolgáltató között létrejön a Szerződés. A Szerződés akkor lép hatályba a felek között, amikor a Megrendelő belép az Adminisztrációs Felületre. A jelszó titkosságának megőrzéséről a Megrendelő köteles gondoskodni.

 

IV.            A Megrendelő és a Tanuló közötti szerződés

4.1. Amennyiben a Megrendelő visszaigazolja a Tanuló képzésre/oktatásra/tanfolyamra történő jelentkezését, a Jelentkezés-Visszaigazolás részét képezve elküldi a Tanulónak a szerződést, amit a Tanuló aláírással ellátva visszaküld a Megrendelő részére, úgy közöttük a Megrendelő szolgáltatásának igénybevételére vonatkozó szerződés jön létre. A Szolgáltató nem alanya a Tanuló és a Megrendelő közötti jogviszonynak.

 

V.            A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

5.1. A Szolgáltató az ÁSZF keretei között vállalja, hogy alapszolgáltatásként az internetes képzés/oktatás/tanfolyam-foglalási rendszere segítségével megjeleníti a Megrendelő által az Adminisztrációs Felületen a Weboldal(ak)ra az ÁSZF szerint feltöltött adatok alapján a Megrendelő szolgáltatásait, továbbá az ehhez kapcsolódóan megadott információkat. A Szolgáltató emellett vállalja, hogy a Megrendelő külön, ilyen irányú megrendelése esetén egyéb szolgáltatásokat nyújt.

5.2.  A Szolgáltató jogosult a Tanulókat saját maga is informálni arról, hogy az adott képzés vonatkozásában a Megrendelő és a Tanuló között jön létre szerződés.

5.3. A Szolgáltató jogosult a szolgáltatás igénybevételét követően a Tanulónak – a jelentkezési rendszer részét képező, az objektív értékelést elősegítő online kérdőív kitöltésével közölt – véleményét közzétenni (a Tanuló által megfogalmazott tartalmak) a Weboldal(ak)on.

5.4. A Szolgáltató jogosult a Megrendelő által megadott e-mail címre a saját, a Megrendelőtől különböző partnerei (harmadik személyek), illetve a Megrendelő(i) szolgáltatásairól promóciós-és reklámanyagokat küldeni.

5.5. A Megrendelő szolgáltatásaira történő jelentkezések növelése érdekében a Szolgáltató jogosult saját belátása szerint a Megrendelő által az Adminisztrációs Felületen a Weboldal(ak)ra feltöltött képzést/oktatást/tanfolyamot, illetve az ezzel kapcsolatos adatok és információk (ide értve bármely fotót, illusztrációt, szöveget is) egészét, vagy azok bármely tetszőleges részét, a Weboldal(ak)on kívül az általa megválasztott helyen, illetve platrofmon, az általa meghatározott módon és tartamban a nyilvánossághoz közvetíteni, megjeleníteni, népszerűsíteni. A Megrendelő ezen cselekményekre, illetve felhasználásokra kifejezetten feljogosítja a Szolgáltatót, ide értve a jogi oltalomban részesülő és/vagy részesíthető megjelölések, fotók, ábrák, képanyagok, stb. felhasználását is a megjelenítések során. A Szolgáltató így különösen jogosult a Megrendelő szolgáltatásait, vagy annak bizonyos, a saját rendszerében szereplő ajánlatát, bármilyen módon (online és offline felületeken is) megjeleníteni. A jelen pontban foglalt keretek között (így adott esetben) a Megrendelő szolgáltatása(i) és Ajánlata(i) nem kizárólag a kepzesek.hu, illetve a Képzés/Oktatás/Tanfolyam-jelentkező Weboldalak domain nevei alatt jelenhet meg. Ilyen megjelenés lehet a kereső és közösségi hálózatok rendszereiben való megjelenés. A Weboldaltól eltérő honlapok (weboldalak) tekintetében az adott megjelenésre megfelelően irányadóak az adott honlap (platform) keretén belül meghatározott feltételek, illetve szabályzatok.

5.6. A Megrendelő a Szolgáltató által a részére biztosított Adminisztrációs Felületen megtekintheti az Ajánlatával, illetve Ajánlatának közzétételével kapcsolatos releváns információkat. A Szoltáltató az Adminisztrációs Felületen keresztül biztosítja a Megrendelőnek a jelentkezésekre vonatkozó, így az elszámoláshoz kötődő információkat.

5.7. A Szolgáltató köteles az ÁSZF-ben meghatározott módon és feltételekkel a rendszeren keresztül érkező Felhasználói és Tanulói ajánlatkéréseket és képzésre/oktatásra/tanfolyamra történő jelentkezéseket a Megrendelő részére továbbítani. A Weboldal(ak)on a Felhasználó a Megrendelőnél foglalhat helyet (jelentkezhet) az adott képzésre/oktatásra/tanfolyamra. A Szolgáltató a Jelentkezés megtételét, illetve elküldését egy automatikus e-mail üzenetben igazolja vissza a Felhasználónak (“jelentkezési előjegyzés”). Ezen üzenet nem minősül a Megrendelő azon visszaigazolásának, amely a képzés/oktatás/tanfolyam szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződéses jogviszony létrejöttét jelenti.

5.8. A Szolgáltató a Megrendelő díjfizetési kötelezettsége megsértése esetén – eltérő és kifejezett megállapodás hiányában – az esedékességet követő napon a Szolgáltató megjelenítését a Weboldal(ak)on , a Megrendelő előzetes értesítése nélkül és hozzájárulásának hiányában is automatikusan jogosult felfüggeszteni, vagy a Weboldal(ak)on megjelenő szolgáltatásaira történő jelentkezési lehetőséget korlátozni.

5.9. A Szolgáltató az ÁSZF-ben nevesített és/vagy hivatkozott szolgáltatásai mellett az Adminisztrációs Felület funkcionalitásain keresztül biztosítja a szolgáltatását, így egyebek mellett technikai és rendszerszintű feltételeket biztosít a Megrendelőnek a szolgáltatásával kapcsolatban.

5.10. A Szolgáltató a Weboldal(ak) szolgáltatásaihoz kapcsolódóan és a Tanulók kérdéseinek megválaszolása céljából online, telefonos és e-mail ügyfélszolgálatot is működtet. Az ügyfélszolgálat Szolgáltató általi működtetése nem mentesíti a Megrendelőt az ÁSZF szerinti és a jogszabályokból folyó kötelezettségek teljesítése alól.

5.11. A Szolgáltató jogosult arra, hogy a Weboldal(ak) szolgáltatásával összefüggésben “Nyereményjátékot” szervezzen. A Nyereményjátékokkal összefüggésben a Szolgáltató és a Megrendelő, illetve a Szolgáltató és harmadik fél külön, illetve kiegészítő megállapodást köthet.

5.12. A Szolgáltató a szolgáltatását közvetítő szolgáltatóként nyújtja. A Megrendelő és a Szolgáltató közötti Szerződés nem minősül írásban foglalt szerződésnek, azt a Szolgáltató nem iktatja. A Szerződés nyelve a Magyar nyelv.

 

VI.            A Megrendelő jogai és kötelezettségei

6.1. A Megrendelő az ÁSZF-ben foglaltak, illetve az ÁSZF szerint hivatkozottak szerint jogosult arra, hogy az Ajánlata megjelenjen és ezzel kapcsolatban a Szolgáltató szolgáltatását igénybe vegye. A Megrendelő jogosult az Adminisztrációs Felületnek a Szerződés hatályára korlátozott használatára.

6.2. A Megrendelő köteles a Szolgáltató részére az ÁSZF-ben hivatkozottak szerint ellenértéket megfizetni.

6.3. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy bármely fizetési késedelme, vagy a fizetési kötelezettsége megtagadása esetén a Szolgáltató előzetes felszólítást követően jogosult – jogi fenntartása mellett – követelését érvényesíteni, illetve erre vonatkozóan másnak megbízást adni. A Szolgáltató így különösen, de nem kizárólagosan jogosult fizetési meghagyás kibocsátást kérni a tartozásról.  A Szolgáltató jogosult arra, hogy a Tanulónál informálódjon a képzés/oktatás/tanfolyam (vagyis a Megrendelő szolgáltatása) igénybevételével összefüggésben.

6.4. A Megrendelő vállalja és szavatolja, hogy a rendelkezésére bocsátott Adminisztrációs Felületen a szolgáltatására vonatkozó adatokat, információkat a valóságnak megfelelően – a jogszabályi keretek között és harmadik személyek jogainak sérelme, vagy veszélyeztetése nélkül – tünteti fel. A Megrendelő vállalja és szavatolja, hogy minden olyan adatot és információt az előírt módon megad, amely jogszabályi előírás, vagy hatósági rendelkezés okán kötelező és egyebekben is feltüntet minden olyan releváns információt, amely a Tanuló megalapozott döntéséhez szükséges.

6.5. A Megrendelő sem az Adminisztrációs Felületen, sem a Szolgáltató rendszerén keresztüli kommunikációjában, sem egyéb úton nem adhat meg olyan adatokat, információkat, elérhetőségeket, amelyek a vele való közvetlen kapcsolatfelvételre alkalmasak (elérhetőség, telefonszám, email cím, webcímek, linkek, stb), továbbá más módon sem ösztönözheti a Felhasználót vagy a Tanulót a vele történő közvetlen kapcsolatfelvételre. Mindennek értelmében a Megrendelő az általa megjelenített szolgáltatása, illetve ajánlata vonatkozásában a Szolgáltató rendszerén keresztül érkezett jelentkezést kizárólag a Szolgáltató rendszerén keresztül jogosult jóváhagyni. Ezen rendelkezések megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül.

6.6.  A Megrendelő köteles az érdekkörében felmerült, a szerződésszerű teljesítést korlátozó vagy kizáró technikai problémákról – így különösen az Internetkapcsolat tartós, vagy időszakos (várhatóan 1 munkanapot elérő, vagy meghaladó) hiányáról – továbbá más, a rendszer rendeltetésszerű igénybevételét akadályozó tényező felmerüléséről a Szolgáltatót haladéktalanul tájékoztatni, azzal, hogy az értesítés elmaradásából eredő károkat saját maga köteles viselni.

6.7. A Megrendelő sikeres tanulói jelentkezés esetén, amennyiben a Tanuló által lefoglalt helyet a képzésen/oktatáson/tanfolyamon mégsem tudja biztosítani, köteles erről a Tanulót és a Szolgáltatót is értesíteni, és a Tanuló részére helyettesítő szolgáltatást felajánlani a Weboldal(ak)on fellelhető egyéb ajánlatok közül.

6.8. A Megrendelő köteles minden, a Szolgáltató rendszerén történő megkeresésre 1 munkanapon belül reagálni (különösképp: jelentkezés, ajánlatkérés). Ezen kötelezettség elmulasztása esetén a Szolgáltató jogosult a Tanuló igényét a Megrendelő előzetes értesítése nélkül és hozzájárulásának hiányában is automatikusan visszautasítani és a Tanuló részére más képzéseket ajánlani. Amennyiben a Megrendelő 3 alkalommal az 1 munkanapos határidőt elmulasztja, úgy a Szolgáltató jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. A Szolgáltató kiemelten fontosnak tartja, hogy a Tanulók a jelentkezésük vagy ajánlatkérésük után választ és visszaigazolást kapjanak, hiszen ez biztosítja a Megrendelő részére is a Tanulók számának növelését.

6.9. “Árgarancia”; a Megrendelő köteles minden időpontra és az ajánlatnak minden elemére vonatkozóan bármely felületen (saját vagy más weboldalán, és/vagy bármely egyéb más platformon, online vagy offline) feltüntetett legalacsonyabb árat, illetve akciót feltüntetni a Szolgáltató rendszerében is. A Megrendelő szavatolja, hogy a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó ajánlatában azonos (vagy választása esetén alacsonyabb) árat határoz meg a szolgáltatása (képzés, oktatás, tanfolyam) tekintetében a Tanuló számára, mint amilyet egyébként, az egyéb hivatalos árlistájában alkalmaz, illetve mindenkor meghirdet. Ezen vállalása és kötelezettsége megsértése esetén a Szolgáltató jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, vagy döntése szerint a Szolgáltatását felfüggeszteni. A Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy az általa a Szolgáltatónak fizetendő ellenérték mértéke ezen vállalásra is tekintettel lett az adott mértékben az Ajánlatban megállapítva, továbbá a Szolgáltató a Megrendelő ezen vállalására is tekintettel biztosítja azt a szolgáltatási spektrumot, amit a jelen ÁSZF meghatároz, ide érte az Adminisztrációs Rendszer teljes funkcionalitását is.

6.10. A Megrendelő köteles a jelen ÁSZF és az abban hivatkozott dokumentumok rendelkezéseit tiszteletben tartani, annak megfelelően eljárni. A Megrendelő kijelenti, hogy megfelelően tájékozott a Weboldal(ak) Felhasználási Feltételei és az Adatkezelési Tájékoztató tekintetében. A Megrendelő a jelen ÁSZF-el összefüggésben tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Weboldal(ak)on elérhető szolgáltatásait az itt hivatkozott dokumentumokkal összhangban szolgáltatja.

6.11. A Megrendelő a Szolgáltatóval és a Szolgáltató rendszerének keretein belül a Tanulókkal együttműködik. A Megrendelő vállalja, hogy megteszi és kifejti mindazon aktivitásokat, amelyek a szolgáltatásának (képzés/oktatás/tanfolyam) megjelenítéséhez, illetve a Tanulókkal való kontaktusok és kontraktusok létesítéséhez szükségesek.

6.12. A Megrendelőnek tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Weboldalak szolgáltatásának, illetve az Adminisztrációs Felület üzemeltetéséhez használt szerverek leállítását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Weboldalak rendeltetésszerű működtetését. A Megrendelő az Adminisztrációs Felületet csak maga használhatja, illetéktelen harmadik személynek ahhoz hozzáfárást nem biztosíthat. A Megrendelő köteles a Szolgáltatótól kapott jelszót bizalmasan kezelni. A mindezek megsértésével okozott kárért a Megrendelő felelős.

6.13. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult “pontrendszer” útján, vagy más megfelelő módon olyan feltételrendszert meghatározni, amely a Weboldalakon megjelent Megrendelői Ajánlat, illetve az egyéb megrendelők ajánlatainak a “találati” sorrendjét meghatározza, illetve befolyásolja az előre meghatározott kritériumok szerint.

6.14. A Weboldalakon üzemeltetett rendszerben a Megrendelő szolgáltatásainak megjelenítéséhez, a képzésekre/oktatásokra/tanfolyamokra vonatkozó információk aktualizálásához, a Tanulóval a Szolgáltató rendszerén keresztüli kontaktusok folytatásához, továbbá a Tanuló és a Megrendelő közötti kontraktus létrejöttéhez a Megrendelő aktív és tevőleges cselekménye, illetve közreműködése szükséges. A Megrendelő a képzésre/oktatásra/tanfolyamra vonatkozó információkat, adatokat az Adminisztrációs Felületen keresztül tudja megadni. 

VII.            Képzésre/Oktatásra/Tanfolyamra történő jelentkezés és visszaigazolás

7.1.  A Tanuló az online jelentkezési rendszert vonatkozó szabályok mellett használhatja, azon ajánlatot kérhet, vagy az általa kiválasztott képzésre/oktatásra/tanfolyamra jelentkezést kezdeményezhet.

7.2. A Szolgáltató jogosult a Megrendelő által még meg nem válaszolt ajánlatkérések, jelentkezések és más egyéb, a rendszer működéséhez szükséges információval, a Tanulót telefonon, sms-ben, vagy bármilyen, a rendszerben rögzített lapcsolattartásra alkalmas eszköz útján keresni.

7.3. Amennyiben a Tanuló a képzés/oktatás/tanfolyam tervezett igénybevétele előtt a Megrendelő által megadott lemondási feltételekkel a jelentkezését visszavonja, úgy az érintett jelentkezés törlésre kerül a rendszerből. A Megrendelő köteles a Tanuló általi lemondást a Szolgáltató felé 1 munkanapon belül jelezni. A Szolgáltatót az ÁSZF-ben foglaltak szerint jutalék illeti meg a lemondások után is, amennyiben a Tanulónak a lemondással összefüggésben fizetési kötelezettsége van a Megrendelő felé, vagy a Megrendelő a Szolgáltató felé a lemondást nem jelezte a fent hivatkozott határidőig.

VIII.            Díjak, fizetési feltételek:

8.1. A Megrendelő a Szolgáltató (alap)szolgáltatásáért jutalékot köteles fizetni, amelynek alapja a Szolgáltató által nyújtott online képzés/tanfolyam/oktatás-jelentkezési rendszeren keresztül a Megrendelő meghirdetett, kiajánlott és megvalósult, azaz a Tanuló által igénybe vett szolgáltatásainak a bruttó ellenértéke. A jutalék a Szolgáltató alapszolgáltatásának a díja (a továbbiakban: Jutalék).

A Jutalék mértékét a Megrendelő a III. Pontban részletezett regisztrációs folyamat során fogadja el, melyről a Szolgáltató a regisztrációt megerősítő e-mailben is tájékoztatást ad, valamint az Adminisztrációs Felületen is elérhető.

Amennyiben a felek megállapodása alapján a Megrendelő – a Szolgáltató alapszolgáltatáson túli egyéb szolgáltatása fejében (például találati listán belüli helyezés javítása) – a meghatározott jutalék mértékénél magasabb jutalékot fizet a Szolgáltatónak, úgy az elszámolás alapját ezen magasabb jutalékszint képezi.

8.2.  A Szolgáltató egyéb szolgáltatásai esetén a fizetési feltételek az alábbiak:

A Szolgáltató az egyéb, nem Jutalék alapú szolgáltatását a teljesítést követően 14 napos fizetési határidővel számlázza ki a Megrendelő részére.

Az alapszolgáltatás Jutalékkulcsait és az egyéb szolgáltatások díját a Médiaajánlat tartalmazza.

8.3. A Szolgáltató az általa közvetített Tanulói Jelentkezések jutalékáról havonta részletes elszámolást és számlát küld a Megrendelőnek. A Jutalék összege jelentkezési díjként kerül kifizetésre a Tanuló által, átutalás útján vagy bankkártyával, és ez az összeg egy gyűjtőszámlára kerül. Az így befizetett összeg teljes egészében jóváírásra kerül a Megrendelő által az oktatás/tanfolyam/képzés teljes fizetendő díjából, így a Tanuló már csak a fennmaradó (vagyis a jelentkezési díjjal, azaz a jutalékkal) csökkentett összeget fizeti meg a Megrendelő felé.

8.4. A felek megfelelően alkalmazzák a határozott idejű elszámolásokra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket, így az Áfa tv. 58. (1) bekezdését. Amennyiben a Megrendelő a Tanuló részéről a képzés/oktatás/tanfolyam megkezdését 1 munkanapon belül nem vitatja, úgy azt a Szolgáltató jóváhagyottnak tekinti. Amennyiben a szolgáltatásnak a Tanuló részéről történő tényleges igénybevétele nem, vagy csak részben történt meg, úgy azt a Megrendelő köteles a Szolgáltató részére – a Tanuló szolgáltatást lemondó nyilatkozatával, vagy a felnőttképzési szerződéssel és a kapcsolódó számlával, vagy más, megfelelő módon – igazolni, feltéve, hogy arra nem a Szolgáltató rendszerén keresztül került sor. Számlázás előtt a megrendelőnek jutalékegyeztetésre van lehetősége – az előző hónap jelentkezéseinek tekintetében – a tárgyhót követő hónap első 10 napjában.

8.5. A Jutalék, illetve az egyéb szolgáltatás díja a Szolgáltató számláján való jóváírás napján minősül megfizetettnek. A Számlázás módja: elektronikus számla. A Megrendelő, az elektronikus számlát az általa megadott e-mail címen fogadja. Abban az esetben, ha a Megrendelő jelzi a Szolgáltatónak (írásban vagy email útján), hogy nem elektronikus számlát kér (nem járul hozzá az elektronikus számlázáshoz), a Szolgáltató papír alapú számlát bocsát ki.

8.6. A Szolgáltató  a Megrendelő szerződésszerű magatartása (különösen ha kapcsolatvételre alkalmas lehetőséget jelenít meg, vagy bármely más módon arra ösztönzi a Tanulót, hogy vele a kapcsolatot közvetlenül vegye fel, vagy a Szolgáltató rendszerén keresztül érkezett Tanulói Jelentkezést nem kizárólag a rendszeren keresztül hagyja jóvá vagy fogadja be) esetén – az ebből kifolyólag közölt esetleges rendkívüli felmondással egyidejűleg is – azon jutaléknak a kétszerese illeti meg, amelytől a rendszer Megrendelő általi megkerüléséből kifolyólag elesett, mely összeg kárátalánynak minősül és melynek megfizetése nem zárja ki azt, hogy a Szolgáltató az ezen összeget meghaladó kárát a Megrendelővel szemben érvényesítse.

8.7. A Szoltáltató az Általános Szerződési Feltételek 6.5. pontjában foglalt feltételek megvalósulása esetén szintén jogosult a Tanulói Jelentkezés esetén járó jutalékigényét a Megrendelővel szemben érvényesíteni.

8.8. Amennyiben a Tanuló a Jelentkezés lemondás okán bármilyen jogcímen díj fizetésére köteles a Megrendelő irányába, úgy a Szolgáltató ezen díjösszeg vonatkozásában jogosult Jutaléka érvényesítésére.

8.9. A Megrendelő a számlán feltüntetett fizetési határidőig köteles teljesíteni. Fizetési késedelem esetén a Szolgáltató havonta a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamatot számít fel.  A Szolgáltató a Megrendelő késedelmes, vagy nemfizetése esetén, az igényérvényesítése (pl.: behajtás, fizetési meghagyás kibocsátásának kérése) minden költségét (pl.: ügyvédi munkadíj, készkiadások, illeték) jogosult a Megrendelőre terhelni, aki annak megfizetésére iss köteles.

A Szolgáltató a fizetési határidő elmulasztása esetén a következő korlátozásokat és intézkedéseket teszi:

8.9.1. A számlán feltüntetett fizetési határidő után 14 naptári nappal szünetelteti a Megrendelő összes Ajánlatának megjelenítését a Weboldalakon, illetve nem teszi lehetővé a Tanulók számára a Megrendelő szolgáltatásaira történő Jelentkezést és Ajánlatkérést. A Megrendelő aloldala továbbra is elérhető lesz a rendszerben, azon a Szolgáltató jogosult releváns, alternatív ajánlatokat megjeleníteni más partnereitől.

8.9.2. A számlán feltüntetett fizetési határidő után 30 naptári nappal a számlát átadja behajtásra ezzel foglalkozó partnercégének

8.9.3. A számlán feltüntetett fizetési határidő elmulasztása miatti megjelenítési korlátozások feloldására “Újraaktiválási” díjat számlázhat ki, melynek mértéke: 25 000 Ft + Áfa.

 

IX.            Adat-, és titokvédelem, személyiségi jogok védelme:

9.1.  Az ÁSZF-ben foglalt kivételekkel, továbbá a Tanulók és/vagy Felhasználók számára hozzáférhetővé tett nyilvános adatok kivételével a felek üzleti titokként kezelnek minden, az ÁSZF szerinti jogviszony révén tudomásukra jutott és az ÁSZF szerinti tevékenységükből származó tényt, információt, adatot. Az üzleti titok jogosulatlan harmadik személy részére történő hozzáférhetővé tétele üzleti titoksértésnek minősül. Ezen rendelkezések hatálya kiterjed a felekkel munkaviszonyban, vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyeire is.

9.2. A fent hivatkozott keretek között a Megrendelő és Szolgáltató kötelezik magukat, hogy a közöttük fennálló jogviszony feltételeit nem hozhatják nyilvánosságra a jogviszony fennállása alatt és azt követően sem. A Felek a Szerződésük révén tudomásukra jutott, a másik félre és üzleti partnereire vonatkozó valamennyi adatot, tényt és információt üzleti titokként kötelesek megőrizni a Szerződés hatálya alatt és annak megszűnését követően is időbeli korlátozás nélkül. Ennek értelmében, jogosulatlanul egyik Fél sem használhatja fel a másik üzleti titkát, azt harmadik személlyel nem közölheti és nyilvánosságra sem hozhatja (kivéve, ha erre jogszabály vagy hatóság kötelezi, vagy ha erre a másik Fél írásban előzetesen hozzájárulását adta), valamint köteles minden ésszerűen elvárható intézkedést megtenni az üzleti titok harmadik személyekkel szembeni védelmére.

9.3. Nem minősül üzleti titoksértésnek a Szolgáltató azon cselekménye és kommunikációja, amelyet a Szolgáltató az ÁSZF és/vagy a Weboldal Felhasználási Feltételei, illetve az Adatkezelési Tájékoztató keretei között a Tanulóval és/vagy a Felhasználóval és/vagy a Megrendelő ajánlatának népszerűsítése, hirdetése körében folytat.

9.4. A Szolgáltató a tőle elvárható gondossággal biztosítja, hogy illetéktelen harmadik személy a Megrendelő által feltöltött nyilvános adatok tartalmát módosítani ne tudja.

9.5. A Megrendelő az ÁSZF szerinti tevékenysége, így különösen az adatfeltöltése során – és bármilyen az Adminisztrációs Felületen végezhető tevékenységei során – köteles a vonatkozó jogszabályok szerint eljárni, különös tekintettel a személyiségi és szerzői jogok tiszteletben tartásárása, illetve a fogyasztóvédelmi előírásokra (szavatosságvállalások).

9.6. A Szolgáltató jogosult a Megrendelő által az ÁSZF szerint a felek között létrejött jogviszonnyal, továbbá a szolgáltatással összefüggésben megadott adatainak, képeinek és információinak a tárolására, kezelésére, a szolgáltatásai működtetése érdekében való használatára (pl.:  azonosítás, kapcsolattartás, számlázás) az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. Évi CVIII. Törvény 13/A.§ rendelkezései és a Megrendelő megfelelő hozzájárulása alapján. A Megrendelő a Szolgáltató hivatkozottak szerinti adatkezeléséhez és felhasználásához kifejezetten hozzájárul és arra feljogosítja a Szolgáltatót, tekintettel arra is, hogy az ÁSZF keretei között ezen cselekmények megtétele a Szolgáltatás nyújtásához szükséges. A Megrendelőnek a regisztrációs oldalon megkért adatokat kell megadnia. A szerződés létrehozása és végrehajtása során a Szolgáltató a Megrendelő következő adatait kezeli: A Képzési/Oktatási/Tanfolyam szolgáltatást nyújtó intézmény neve, kategóriája, címe, email cím, számlázási név, számlázási cím, számlázási email cím, adószám, EU adószám, bankszámlaszám, postázási cím, kapcsolattartó neve beosztása és telefonszáma, fax szám,  a Megrendelő által feltöltött nyilvános adatok, számlázási információk; cég esetén: cégjegyzékszám; magánszemély esetén: születési név, lakcím; egyéni vállalkozó esetén: születési név. A Megrendelő meghatározott adatokat a Weboldalon elérhető Adminisztrációs Felületen módosíthat, minden egyéb adatkezeléssel kapcsolatos igényét az info@kepzesek.hu email címen kezdeményezheti. A Szerződés megszűnése esetén a Szolgáltató az utolsó teljesítési időszak elteltével törli a Megrendelő adatait az adózási előírásokhoz kapcsolódó, illetve a számfejtéshez szükséges számviteli törvény által előírt adatok kivételével, amely adatokat a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. Évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCCII. Törvényben meghatározott elévülési ideig kezeli. Ezen adatok kezelésére a Szolgáltató a fentiek szerint jogosult. A Szolgáltató adatkezelésére egyebekben a Weboldalak Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltak megfelelően az irányadóak.

9.7. A Megrendelő a Jelentkezés lemondása esetén a jelentkezési adatokat törölni köteles. A Megrendelő vállalja és szavatolja, hogy a Tanuló adatait, így a Megrendelő által önállóan felvett adatokat a jogszabályi keretek között célhoz kötötten és a megengedett és szükséges tartamban kezeli.

 

X.            Szavatosság, felelősség, szavatossági igény érvényesítése:

10.1. A Szolgáltató nem vállal felelősséget arra, hogy a jelen ÁSZF szerinti szolgáltatása révén a Megrendelő tényleges kontraktusokat tud létrehozni a Felhasználókkal, így a Szolgáltató nem tartozik eredményfelelősséggel a Megrendelő felé. Az ilyen eredmény elmaradásával összefüggésben a Megrendelő semmilyen jogcímen nem támaszthat igényt a Szolgáltatóval szemben, így biztatási kár és elmaradt haszon tekintetében sem. Mindennek értelmében amennyiben a Megrendelő által feltöltött képzés/oktatás/tanfolyam vonatkozásában nem érkezik, vagy megítélése szerint nem megfelelő számú Jelentkezés érkezik, az nem esik a Szolgáltató terhére. A Szolgáltató nem vállal felelősséget, illetve kötelezettséget a Megrendelő Ajánlatainak megjelenítéséért, illetve annak elmaradásáért, amennyiben a Megrendelő hiányosan tölti fel, illetve adja meg az ajánlatával kapcsolatos adatokat, információkat, vagy a megjelenés az ÁSZF szabályaiba ütközik.

10.2. A Szolgáltató nem felel a Tanuló által a Megrendelőnek, vagy más harmadik személynek okozott károkért, így különösen a szolgáltatás igénybevételének elmaradásáért, továbbá az igénybevétel feltételeinek megsértéséért.

10.3. A Szolgáltató nem felel a Felhasználó és/vagy a Tanuló, vagy más harmadik személynek a Megrendelővel szemben érvényesíteni kívánt igényéért, ideértve a képzési/oktatási/tanfolyam helyszín tényleges  tulajdonságait és a Megrendelő által feltöltött adatoktól való eltérést, illetve a feltöltött adatok valóságtartalmát is. A Megrendelő felelősségi és helytállási kötelezettségének a körébe esik az is, ha az Adminisztrációs Felületen megadott adatokhoz és/vagy paraméterekhez képest (amire tekintettel a Felhasználó/Tanuló jelentkezését megtette, illetve a Tanuló és a Megrendelő között a kontraktus létrejött) utóbb változások következnek be, vagy módosítások történnek. Ilyen esetekben a felelősség kizárólag a Megrendelőt terheli. Amennyiben a jelen pontban foglalt esetek ismétlődőek, úgy az azonnali felmondási jogot alapoz meg a Szolgáltató oldalán.

10.4. A Megrendelő a Szolgáltató szolgáltatásával összefüggő esetleges kifogásait és/vagy észrevételeit a Szolgáltató székhelyén, vagy az elektronikusan a Szolgáltató által megadott elérhetőségek bármelyikén közölheti. A Megrendelő a Szolgáltató hibás teljesítésével összefüggésben a Ptk. Szerinti szavatossági igénnyel élhet.

10.5.Szavatosság:

10.5.1. A Szolgáltató szavatolja, hogy jogszerűen bejegyzett és jogszerűen működő gazdasági társaság, továbbá a jelen ÁSZF szerinti tevékenység végzésére jogosult.

10.5.2. A Megrendelő szavatolja és garantálja, hogy jogszerűen bejegyzett és jogszerűen működő gazdasági társaság (illetve a vállalkozási tevékenységét a vonatkozó jogszabályok, engedélyek és jogosítások birtokában végzi), szolgáltatásának értékesítése nem ütközik jogszabályba és/vagy bármely szakhatóság előírásába, továbbá a jelen Szerződés szerinti kötelezettségeit és vállalásait az ÁSZF, illetve a Szerződés szerint teljesíti.

10.5.3. A Megrendelő szavatol azért, hogy az általa feltöltött adatok, információk, és azok bármely része a valóságnak megfelel (együttesen a Megrendelő Ajánlata/Hirdetése/Reklámja), nem sérti harmadik természetes-vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság jogait (így többek között szerzői jogokat, iparjogvédelmi oltalom alatt álló alkotásokhoz fűződő jogokat, megjelölésekhez fűződő jogokat, személyhez fűződő jogokat), a vonatkozó jogszabályoknak, szakhatósági előírásoknak megfelel, nem esik reklámtilalom vagy korlátozás alá, így különösen nem ütközik a Grtv. és az Fttv. általános és speciális reklámtilalmaiba. A jelen szavatosságvállalás megfelelően értelmezendő a Megrendelő szolgáltatására is. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az általa közölt adatok és információk valóságáért, tartalmáért, tényállításaiért, az Ajánlatban közölt információk helytállóságáért kizárólag őt terheli a felelősség.

10.5.4. A Megrendelő szavatosságvállalásai megsértéséből adódó következményekért, igényekért, illetve kárért közvetlenül köteles helytállni. Amennyiben a Megrendelő bármely kötelességszegésével és/vagy szavatosságvállalása megsértésével összefüggésben a Szolgáltatót kötelezik helytállásra és/vagy a Szolgáltatóval szemben szabnak ki bírságot, és/vagy a Szolgáltatóval szemben történik harmadik személy általi igényérvényesítés, amelyért a Szolgáltató állt helyt, úgy a Megrendelőnek a Szolgáltatóvel szemben van teljes körű, feltétlen és azonnali megtérítési kötelezettsége.

 

XI.            A Szerződés módosítása, megszűnése:

11.1. A jelen Szerződés – eltérő megállapodás hiányában – határozatlan időre jön létre azzal, hogy a Szerződés legrövidebb időtartama 1 munkanap lehet.

11.2. A Szerződés megszűnik a Felek közös megegyezésével, rendes felmondással, rendkívüli felmondással, továbbá az irányadó jogszabályokban meghatározott esetekben és feltételekkel elállással. A rendes felmondás 1 munkanapos határidő megtartásával gyakorolható. A rendes felmondás nem gyakorolható a Felek közötti szerződés létrejöttével azonos napon. A felmondási jog nem korlátozza a Szolgáltatónak az ÁSZF-ben foglaltak szerint a megjelenítések felfüggesztésére vonatkozó jogosultságát. A szerződés megszüntetésére irányuló nyilatkozatok a felek által kapcsolattartásra megadott e-mail útján is megtehetőek. A Szolgáltató a Megrendelő joghatályos nyilatkozatának tekint minden olyan üzenetet, ami a Megrendelő által megadott e-mail címről érkezik.

11.3. Súlyos szerződésszegésnek minősül a jelen ÁSZF-ben foglalt szavatosságvállalás és/vagy kötelezettség lényeges megsértése. Az azonnali hatályú felmondást megalapozza a lényeges kötelezettségszegés egyszeri megsértése is.

11.4. A Szerződés bármely okból való megszűnését követően a felek haladéktalanul kötelesek egymással elszámolni.

 

XII.            Vegyes rendelkezések:

12.1. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Weboldalak szolgáltatásait a Felhasználó és a Tanuló a Weboldalak Felhasználási Feltételei szerint veheti igénybe. A Felhasználó és/vagy a Tanuló az Ajánlatokat megismertetheti másokkal az ismert közösségi oldalakon, elküldheti e-mail formájában barátainak, ismerőseinek, emellett írásokat, véleményeket, hozzászólásokat, értékeléseket tehet a Megrendelő szolgáltatásával kapcsolatban is (továbbiakban együttesen: Felhasználói Tartalmak).

12.2. A Megrendelő Ajánlatának közzététele Hidretésnek, Reklámozásnak minősül. Ahol az ÁSZF, a Megrendelő, illetve a kapcsolódó dokumentumok Ajánlatot nevesítenek, az Ajánlat alatt megfelelően érteni kell a Hirdetés/Reklám fogalmát is.

12.3. A Szolgáltató megtagadhatja az Ajánlat közzétételét, vagy bármikor törölheti a már megjelent Ajánlatot, ha a Megrendelő jelentős mértékb

Letöltés pdf-ben