Adatvédelmi szabályzat

Adatvédelmi Szabályzat

- kepzesek.hu -

 

(Hatályos 2016. július 11. napjától.)

 

I. Bevezetés

1.1 Az Ön által felkeresett http://www.kepzesek.hu/ címen elérhető honlapot (a továbbiakban: Honlap) a European Trade Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3529 Miskolc, Perczel Mór utca 46. 3/10; cégjegyzékszáma: 05-09-027639; a továbbiakban: Adatkezelő) üzemelteti.

1.2 A Honlapot a(z) Systech Global Kft. (székhely: 1068 Budapest, Király utca 80.; képviseli: Kéri Patrícia; a továbbiakban: Rendszergazda) munkatársai hozták létre, kezelik és tartják karban. A Honlap működtetése, karbantartása vonatkozásában a jelen Adatvédelmi Szabályzat rendelkezései az alábbiak szerint a Rendszergazdára megfelelően irányadóak.

1.3 A Honlapon található különböző szolgáltatások igénybevételéhez szükséges, hogy Ön megadja bizonyos személyes adatait annak érdekében, hogy a Honlap szolgáltatásait a lehető legmagasabb színvonalon érhesse el.

1.4 A jelen Adatvédelmi Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően rögzítse azokat az adatkezelési célokat, alapelveket és jogérvényesítési lehetőségeket, amelyek pontosan meghatározzák azt, hogy az Ön által a Honlapon megadott személyes adatokat az Adatkezelő milyen célból, meddig és milyen módon kezelheti.

1.5 Annak érdekében, hogy Ön tisztában legyen azzal, hogy a Honlapon az Ön által megadott személyes adatokat hogyan kezeljük, kérjük, hogy figyelmesen olvassa végig a Szabályzatot. Amennyiben az itt írtakkal kapcsolatban bármilyen kérdése, illetve észrevétele lenne, bizalommal forduljon hozzánk az info@kepzesek.hu e-mail címen, vagy a +36-20-372-6001-es telefonszámon, munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére.

1.6 A Szabályzatra elsősorban az alábbi jogszabályok vonatkoznak, a jogszabályok teljes szövege elérhető többek között a Nemzeti Jogszabálytár, illetve a Wolters Kluwer Kft. Jogtár honlapján:

a) az Alaptörvény VI. cikke;

b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (rövidítése: Info-tv.);

c) az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (rövidítése: Ekertv.);

d) a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (rövidítése: Grt.);

e) az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény;

f) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (rövidítése: Ptk.).

 

II. Fogalom-meghatározás

Az alábbiakban összefoglaljuk a Szabályzatban előforduló legfontosabb fogalmakat, amelyeket az ÁSZF-ben meghatározott fogalmakkal összhangban kell értelmezni. Az ÁSZF-ben külön meghatározott fogalmak a jelen Szabályzat vonatkozásában is megfelelően irányadók.

2.1 Személyes adat: személyes adatnak olyan adat minősül, amely a Honlap szolgáltatását igénybe vevő természetes személlyel (felhasználóval) kapcsolatba hozható. A Honlapon megadható adatok mindegyike ilyen személyes adatnak minősül, erről bővebben „A kezelt személyes adatok köre” című pontban olvashat.

2.2 Adatkezelés: a személyes adatokat az Adatkezelő kezeli, ez gyakorlatilag az adatok rögzítésétől azok végleges törléséig bármilyen műveletet jelenthet. Adatkezelésnek minősül tehát az Ön által a Honlapon megadott személyes adatoknak az online tárhelyen történő rögzítése, feldolgozása, rendszerezése, lekérdezése, továbbítása a Partnereknek, ide tartozik továbbá az adatok karbantartása, javítása, további adatok bevitele, zárolása és törlése, valamint az adatok végleges megsemmisítése is.

2.3 Adatkezelő: a European Trade Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság, amely a Felhasználó személyes adatai kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja.

 

III. Az adatkezelés jogalapja

3.1 Az Adatkezelő csak akkor kezelheti a Felhasználó személyes adatait, ha az adatkezeléshez a Felhasználó önkéntesen és határozottan, továbbá a jelen Szabályzat elolvasásával és megértésével (azaz a személyes adatainak kezelésére vonatkozó, jelen Szabályzatban nyújtott tájékoztatás ismeretében) félreérthetetlen belegyezésével hozzájárul. A Felhasználó ezt a határozott beleegyezését – amely egyúttal a Regisztráció véglegesítéséhez is szükséges – az űrlap alján, az ÁSZF-et és a jelen Szabályzat rendelkezéseit elfogadó négyzet („checkbox”) kipipálásával adhatja meg. A Felhasználó beleegyezésének (a jelen pont szerinti) megadása feljogosítja az Adatkezelőt a Felhasználó személyes adatainak a jelen Szabályzat szerinti kezelésére, felhasználására, és továbbítására.

3.2 Az Adatkezelő – a Felhasználó hozzájárulása birtokában is – csak akkor kezelheti a Felhasználó személyes adatait, ha az adatkezelést az Adatkezelő előzetesen kérelmezte a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: Hatóság), továbbá ha a Hatóság a kérelmet nyilvántartásba vette. A nyilvántartásba vételről a Hatóság az ún. adatkezelési nyilvántartási szám megküldésével értesíti az Adatkezelőt. Az Adatkezelőnek az adatkezelési nyilvántartási számokat az adatok minden továbbításánál, nyilvánosságra hozásánál és a Felhasználónak való kiadásakor fel kell tüntetni. Az adatkezelési nyilvántartási szám az adatkezelés azonosítására szolgál, és nem tanúsítja a nyilvántartásba vett adatkezelés jogszerűségét. Az Adatkezelő jelenleg az alábbi adatkezelési nyilvántartási számokkal rendelkezik:

 

Adatkezelés megnevezése

Adatkezelés nyilvántartási száma

honlapon történő regisztráció. Az adatkezelés webhelyén elérhető állásajánlatok megtekintéséhez szükséges regisztráció a felhasználó (álláskereső) részéről”

NAIH-97264/2016.

hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis”

NAIH-97262/2016.

adatbázis építése

NAIH-95953/2016.

ügyfélkapcsolat

nincs[1]

 

IV. Az adatkezelési alapelvek

Az alábbiakban összefoglaljuk, hogy melyek azok az adatkezelési és adatvédelmi alapelvek, amelyeket az Adatkezelő az adatkezelés teljes időtartama alatt vállaltan érvényesít és magára nézve kötelezően ismer el.

4.1 A jogalaphoz kötöttség elve: az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy a Felhasználó által megadott személyes adatokat a Felhasználó önkéntes, határozott és tájékoztatáson alapuló beleegyezése, továbbá a jelen Szabályzat, valamint a vonatkozó jogszabályi előírások alapján, a tisztesség és törvényesség betartásával kezeli. Az Adatkezelő vállalja továbbá, hogy a személyes adatok kezelésének megkezdését megelőzően a jelen Szabályzat ingyenes és kötelezettségmentes közzétételével biztosítja a személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezéseket, jogokat és kötelezettségeket.

4.2 A célhoz kötöttség elve: az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy a Felhasználó személyes adatait csak a jelen Szabályzatban megjelölt célokból kezeli, azokat más eltérő célra nem használja fel. Ha az Adatkezelő a jelen Szabályzat szerinti céloktól eltérő célra kívánja kezelni a Felhasználó személyes adatait, akkor az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy az eltérő célból történő adatkezelést megkezdését megelőzően teljes körűen, írásban, az eltérő cél és annak indokolása megjelölésével tájékoztatja a Felhasználót. A jelen Szabályzattól eltérő cél esetében a Felhasználó személyes adatainak kezelése ugyanúgy csak a Felhasználó önkéntes, határozott és tájékoztatáson alapuló beleegyezésén alapulhat, továbbá a Felhasználó bármikor megtilthatja a személyes adatainak a jelen Szabályzattól eltérő célra történő kezelését.

4.3 Az adatvédelem elve: az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy a Felhasználó személyes adatainak biztonsága érdekében megtesz minden szükséges technikai és egyéb szervezési lépést, eljárást. Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy a technika mindenkori fejlettségéhez igazodó intézkedésekkel biztosítja a Felhasználó személyes adatainak védelmét, az adatvédelmi incidens[2] elhárítását, így különösen:

 • az azokhoz történő jogosulatlan hozzáférés megakadályozását
 • annak biztosítását, hogy az egyes nyilvántartásokban szereplő adatok egymással ne legyenek összekapcsolhatóak, illetve a Felhasználóhoz rendelhetőek
 • a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását
 • az esetleges adatvesztés esetén az adatok helyreállítását
 • A személyes adatok biztonságát az Adatkezelő megbízásából a Rendszergazda garantálja
 • Az Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint a Felhasználó tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintett Felhasználók körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

4.4. Az adatkezelés időtartama: az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy a Felhasználó személyes adatait csak a Felhasználó kérésére történő törlésig, ennek hiányában az adatkezelési célok megvalósításához szükséges ideig, de legfeljebb az adatok megadásától számított 5 (öt) évig kezeli. Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy a Felhasználót csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

 

V. A kezelt személyes adatok köre

Az alábbiakban összefoglaljuk, hogy a Honlapon keresztül elérhető mely szolgáltatáshoz milyen személyes adatok megadása szükséges a Felhasználó részéről, azaz az Adatkezelő a Regisztrációt követően milyen személyes adatokat kezelhet.

 5.1. A Honlapra történő regisztrációnál az alábbi személyes adatok adhatóak meg:

a)        Név;

b)       E-mail;

c)        Jelszó.

5.2. Regisztrációt követően a felhasználói Fiókban az alábbi személyes adatok adhatóak meg:

a)        Lakcím;

b)       Születési hely és idő;

c)        Személyi igazolvány száma;

d)       Anyja neve.

5.3 A felhasználói Fiókban a számlázási adatoknál az alábbi személyes adatok adhatóak meg:

a)        Név/Cégnév;

b)       Székhely;

c)        Adószám.

 

VI. A rögzítésre kerülő technikai adatok köre

6.1 A Felhasználó személyes adatain kívül a Honlap használata során technikailag rögzítésre kerülnek a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, amelyek a Honlap használata során generálódnak, és amelyeket a Honlap a Honlap megtekintésekor és elhagyásakor (a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül) rögzít (naplóz). Ezeket az Adatokat az Adatkezelő (jogszabály által kötelezővé tett esetek kivételével) nem kapcsolja össze a Felhasználó személyes adataival. Ezekhez az adatokhoz csak az Adatkezelő és a Rendszergazda  munkatársai férnek hozzá. Az ily módon naplózott adatokat az Adatkezelő 6 (hat) hónapig tárolja, ezt követően azokat törli.

6.2 A Honlap használata során automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja a Honlap látogatottságával és használatával kapcsolatos statisztikák készítése, valamint átfogóan a Honlap informatikai rendszerének fejlesztése.

6.3 A lehető legmagasabb színvonalú, valamint a felhasználói igényekhez igazított szolgáltatás biztosítása érdekében az Adatkezelő a Felhasználó számítógépén adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el a Honlap használata során. A cookie-t a saját számítógépéről a Felhasználó (a böngésző erre szolgáló menüpontjai segítségével) bármikor törölheti, illetve a böngészőben (jellemzően a „Segítség” funkcióval) beállíthatja a cookie-k alkalmazásának tiltását is. A cookie-k alkalmazásának tiltásával ugyanakkor a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül a Honlap használata nem teljes értékű.

 

VII. Az adatkezelés céljai

Az alábbiakban összefoglaljuk, hogy milyen célokból kezelheti az Adatkezelő a Felhasználó személyes adatait.

7.1 „Honlapon történő regisztráció” (NAIH-97264/2016.): a Honlapra történő regisztrációnál azért szükséges, hogy a Felhasználó minél több, az űrlapon megadható személyes adatot közöljön magáról, hogy az adatok továbbítása során a Partner minél teljesebb képet kapjon a Felhasználó által preferált Szolgáltatásról, illetve a Szolgáltatás igénybevétele minél zökkenőmentesebb legyen.

7.2 „Hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis” (NAIH-97262/2016.): Az Adatkezelő a Regisztráció során megadott felhasználói e-mail címre bizonyos időközönként küld a Honlap szolgáltatásaihoz kapcsolódó hasznos információkat, az álláskeresést megkönnyítős, elősegítő tanácsokat, tippeket, valamint a Szolgáltatásokat, illetve Ajánlatokat népszerűsítő anyagokat. A Grt. 6. §-a értelmében hírlevél csak akkor küldhető a Felhasználónak, ha ahhoz a Felhasználó (mint a reklám címzettje) előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult. Ezt a hozzájárulást a Felhasználó a Regisztráció véglegesítését megelőzően a Hozzájárulok, hogy a European Trade Consulting Kft. hírlevelet küldjön nekem. checkbox bejelölésével teheti meg. Ez a hozzájárulás a Felhasználó részéről bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható a hírlevél alján található „Leiratkozás” gomb segítségével, vagy e-mailben a leiratkozási szándék megjelölésével az info@kepzesek.hu e-mail címre küldött üzenetben.

7.3 „Adatbázis építése” (NAIH-95953/2016.): Az Adatkezelő a Felhasználó által megadott személyes adatokat a saját adatállományában (adatbázisában) rögzíti és dolgozza fel. A Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások fejlesztése érdekében az Adatkezelő az adatbázisban rögzített adatokat folyamatosan kiértékeli, elemzi, valamint karbantartja annak érdekében, hogy ha a Felhasználó preferenciáinak megfelelő Ajánlatok, Szolgáltatások kerüljenek a Honlapra, és erről az Adatkezelő a Felhasználót értesíteni tudja.

7.4 „Ügyfélkapcsolat”: Az Adatkezelő célja, hogy a Felhasználóval minél közvetlenebb kapcsolatot tartson annak érdekében, hogy a Felhasználó a Honlap szolgáltatásait az igényeihez leginkább igazodó mértékben használhassa. Az ügyfélkapcsolat-tartásra elsődlegesen a hírlevél, valamint a jelen Szabályzatban leírt felhasználói tájékoztatás-kérés szolgál. Az Adatkezelő elsődlegesen e-mailen tartja a kapcsolatot a Felhasználóval, másodlagosan a Honlapon megjelenített információk útján. 

VIII. Az adatkezelés menete

Az alábbiakban összefoglaljuk, hogy pontosan hogyan kezelheti az Adatkezelő a Felhasználó személyes adatait.

8.1 A Regisztráció menete: a személyes adatok a regisztrációs űrlapon szabadon begépelhetőek, a kitöltést az űrlap megjegyzései segítik (például jelzi, ha a Felhasználó érvénytelen formátumú e-mail címet adott meg). A csillaggal jelölt adatok megadása a Regisztráció során kötelező. A sikeres Regisztrációról a képernyőn megjelenő üzenetből értesülhet a Felhasználó. A Regisztrációt követően a Honlap külön-külön e-mailben értesíti a Felhasználót a megadott e-mail cím megerősítéséről, valamint a bejelentkezési linkről. A regisztrált Felhasználónak a belépést követően lehetősége a személyes adatainak módosítására, valamint profilkép feltöltésére. A profilkép kezelésére (mint a Felhasználó személyes adatára) a jelen Szabályzat rendelkezései megfelelően irányadók.

8.2 Az adatok tárolása: a megadott személyes adatokat a Honlap UPME pluginja dolgozza fel, ezáltal kerülnek rögzítésre a Honlap tárhelyén. A Honlap tárhelyén tárolt adatokat kizárólag az Adatkezelő kezeli, az adatok feldolgozására az Adatkezelő kizárólag Rendszergazdát bízza meg. Az Adatkezelő a Felhasználó személyes adatait kizárólag digitálisan tárolja.

8.3 Az Adatkezelő az adatokat a Felhasználó törlés iránti kérelméig, illetve az adatkezelési célok megvalósulásáig tárolja, illetve kezeli.

8.4 Az Adatkezelő jogsértő magatartás tanúsítása esetén jogosult a Felhasználó személyes adatait a szükséges hatósági, bírósági eljárások jogerős befejezéséig megőrizni és azokat szükség esetén (különösen hatósági, illetve bírósági felhívásra) kezelni.

 8.5 Adattovábbítás:

8.5.1 A Szolgáltatás megvásárlásával a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a kezelt személyes adatait az Adatkezelő harmadik személynek (Partnernek) továbbítsa. A Felhasználó ezt a határozott beleegyezését – amely egyúttal a Vásárlás véglegesítéséhez is szükséges – az űrlap alján, a Hozzájárulok, hogy a European Trade Consulting Kft. az Ajánlatban megjelölt harmadik személynek továbbítsa a Honlapon megadott személyes adataimat. checkbox kipipálásával adhatja meg.

8.5.2 Az Adatkezelő a Felhasználó személyes adatait semmilyen körülmények között nem továbbítja külföldre.

8.5.3 z Adatkezelő a Felhasználó személyes adatainak helyesbítéséről, zárolásáról, törléséről, vagy a felhasználói tiltakozásról haladéktalanul értesíti a Partnert.

8.5.4 Az Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint a Felhasználó tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza:

8.5.4.1 az Adatkezelő által kezelt személyes adatok továbbításának időpontját,

8.5.4.2 az adattovábbítás jogalapját és címzettjét,

8.5.4.3 a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint

8.5.4.4 az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.[3]

 

IX. Jogérvényesítési lehetőségek

Az alábbiakban összefoglaljuk, hogy a Felhasználónak milyen jogérvényesítési lehetőségei vannak a kezelt személyes adatai vonatkozásában. Az Adatkezelő minden, a felhasználói személyes adatot érintő intézkedés megtételéről (így különösen az adatok helyesbítéséről, zárolásáról, törléséről) a Felhasználót az intézkedés megtételét követő 8 napon belül e-mailben, vagy a Fiók felületén értesíti. Az értesítés abban az esetben mellőzhető, ha az intézkedés megtétele a Felhasználó jogos érdekét nyilvánvalóan nem sérti.

9.1 Tájékoztatás kérése: a Felhasználó jogosult a személyes adatainak megadásától (azaz a Regisztrációtól) kezdve az adatkezelés végéig bármikor tájékoztatást kérni a kezelt adatai köréről, állapotáról, tartalmáról, az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről és általánosságban a jelen Szabályzat vonatkozásában felmerült kérdésekről.

9.2 A Felhasználó a tájékoztatást minden esetben írásban, az info@kepzesek.hu e-mail címen, vagy az Adatkezelő levelezési címére (1116 Budapest, Temesvár utca 19-21.) címzett levélben kérheti.

9.3 Ha a Felhasználó e-mailen kéri a tájékoztatást, akkor az Adatkezelő csak akkor tekinti a tájékoztatás-kérést a Felhasználótól származónak, ha azt a Felhasználó a Regisztráció során megadott e-mail címről küldi meg. A Regisztráció során megadott e-mail címtől eltérő e-mail címről érkező levélre az Adatkezelő nem köteles a kért tájékoztatást megadni.

9.4 Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy a tájékoztatás kérésétől számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 (harminc) napon belül írásban (elsődlegesen e-mailben, a Felhasználó kifejezett kérése esetén levélben) a kért tájékoztatást ingyenesen megadja.

9.5 Az Adatkezelő a tájékoztatás megadását csak az Info-tv.-ben meghatározott esetben tagadhatja meg,[4] ez esetben az Adatkezelő köteles megjelölni a megtagadás alapjául szolgáló pontos jogszabály-helyet, egyúttal tájékoztatja a Felhasználót a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

9.6 Adatváltozás bejelentése: a Felhasználó jogosult a személyes adataiban bekövetkezett változásról az Adatkezelőt (a fentiek szerint e-mail vagy postai levél útján) írásban értesíteni.

9.7 Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy a Felhasználó által bejelentett adatváltozást a kérelem beérkezésétől számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 8 (nyolc) napon belül teljesíti.

9.8 Ha a Felhasználó személyes adataiban bekövetkezett változást a Felhasználó késedelem nélkül nem jelenti be, annak következményeit a Felhasználó viseli.

9.9 Adatok helyesbítése: ha a megadott személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő automatikusan helyesbíti.

9.10 Tiltakozás adatkezelés ellen: a Felhasználó bármikor jogosult tiltakozni a személyes adatai kezelése ellen.

9.10.1 A Felhasználó (a fentiek szerint e-mail vagy postai levél útján) írásban bármikor kérheti a személyes adatainak törlését. Adattörlésnek minősül a Felhasználó személyes adatának felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges. Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit.

9.10.2 A Felhasználó nem jogosult tiltakozni az adatkezelés ellen, ha azt törvény kötelezővé teszi az Adatkezelő számára. Tiltakozásnak minősül a Felhasználó részéről minden olyan nyilatkozat, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.

9.10.3 A Felhasználó különösen azokban az esetekben tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, ha az adatkezelés:

 • az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség vagy jogos érdekének teljesítéséhez szükséges;
 • az adatkezelés (az adatok felhasználása vagy továbbítása) közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 • törvényben meghatározott egyéb esetben.
 • Ha a Felhasználó (a fentiek szerint e-mail vagy postai levél útján) írásban tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, az Adatkezelő köteles a tiltakozást a tiltakozás benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja a kérelmet, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a Felhasználót írásban tájékoztatja:
 • Ha az Adatkezelő megítélése szerint a tiltakozást megalapozott, az Adatkezelő köteles a Felhasználó személyes adatainak kezelését megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a felhasználói tiltakozásról (és az annak alapján tett intézkedésekről) értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
 • Ha a Felhasználó nem ért egyet az Adatkezelőnek a tiltakozással kapcsolatban hozott döntésére, illetve ha az Adatkezelő a 15 napos határidőt elmulasztja, akkor a Felhasználó – az Adatkezelő válaszától, vagy a 15 napos határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – a jelen Szabályzatban meghatározott módon bírósághoz fordulhat.

9.10.4 Bíróság előtti jogérvényesítés: a Felhasználó a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – a Felhasználó választása szerint - a Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A törvényszék illetékessége a www.birosag.hu honlapon található „Bíróság kereső” alkalmazással ellenőrizhető. A törvényszék az ügyben soron kívül jár el.

9.10.5 Kártérítés és sérelemdíj:

 • Ha az Adatkezelő a Felhasználó személyes adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.
 • Ha az Adatkezelő a Felhasználó személyes adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével a Felhasználó személyiségi jogát megsérti, a Felhasználó az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.
 • Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
 • Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

9.10.6 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság):

 • A Felhasználó a Hatóságnál bejelentés útján vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy a személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.
 • A Hatóság vizsgálata ingyenes, a vizsgálat költségeit a Hatóság előlegezi és viseli.
 • A Hatósághoz tett bejelentése miatt senkit sem érhet hátrány. A bejelentő kilétét a Hatóság csak akkor fedheti fel, ha ennek hiányában a vizsgálat nem lenne lefolytatható. Ha a bejelentő kéri, kilétét a Hatóság akkor sem fedheti fel, ha ennek hiányában a vizsgálat nem folytatható le.
 • A Hatóság elérhetőségei:

cím: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
honlap: http://naih.hu
telefon: +36 (1) 391-1400

X. Az Adatvédelmi Szabályzat módosítása

 1. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Szabályzatot egyoldalúan bármikor módosítsa, egyúttal az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy a Szabályzat módosítását követően a Felhasználót az eszközölt módosításokról e-mail útján tájékoztatja és ismételten kéri a Felhasználó hozzájárulását a személyes adatainak kezeléséhez.

 

 


[1] Az Info-tv. 65. § (3) bek. alapján nem vezet adatvédelmi nyilvántartást a Hatóság arról az adatkezelésről, amely az Adatkezelővel munkaviszonyban, tagsági viszonyban, óvodai nevelésben való részvételre irányuló, tanulói vagy tanulószerződéses jogviszonyban, kollégiumi tagsági viszonyban vagy - a pénzügyi szervezetek, közüzemi szolgáltatók, elektronikus hírközlési szolgáltatók ügyfelei kivételével - ügyfélkapcsolatban álló személyek adataira vonatkozik.

[2] Info-tv. 3. § 26. pont: „adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.”

[3] Info-tv. 15. § (2) bek.

[4] Info-tv.: „9. § (1) Ha törvény, nemzetközi szerződés vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusának rendelkezése alapján az adatkezelő személyes adatot akként vesz át, hogy az adattovábbító adatkezelő az adattovábbítással egyidejűleg jelzi a személyes adat

a) kezelésének lehetséges célját,

b) kezelésének lehetséges időtartamát,

c) továbbításának lehetséges címzettjeit,

d) érintettje e törvényben biztosított jogainak korlátozását, vagy

e) kezelésének egyéb korlátozását

(a továbbiakban együtt: adatkezelési korlátozás), a személyes adatokat átvevő adatkezelő (a továbbiakban: adatátvevő) a személyes adatot az adatkezelési korlátozásnak megfelelő terjedelemben és módon kezeli, az érintett jogait az adatkezelési korlátozásnak megfelelően biztosítja.”

„19. § Az érintettnek a 14-18. §-ban meghatározott jogait törvény korlátozhatja az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából - beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.”

Letöltés pdf-ben